Contoh Pidato Bahasa Jawa

8 min read

haidarmusyaffa.com

Contoh Pidato Bahasa Jawa- Apakah kamu penarh berpidato menggunakan bahasa jawa di depan khlayak umum? Pidato merupakan salah satu aktivitas yang umum digunakan dalam berbagai acara tertentu.

Pada artikel kali ini kami akan memberikan contoh pidato bahasa jawa. Namun, sebelum kita masuk ke contohnya ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dan tujuan teks pidato.

Jika sudah baru kita akan memberikan referensi contoh pidato bahasa jawa. Berikut ini kami akan menjelaskan pengertian pidato.

Pengertian Pidato

contoh pidato bahasa jawa

Teks pidato merupakan sebuah bentuk komunikasi satu arah yang berisi pengungkapan gagasan pokok atau beberapa pikiran mengenai beberapa hal terhadap orang lain.

Tujuan udama dari berpidato adalah mengajak orang lain melakukan apa yang sedang kita perintahkan.

Orang yang melakukan pidato disebut Orator, pidato yang benar dan baik bisa memberikan kesan yang positif kepada para pendengarnya.

Oleh karena itu kemampuan berpidato sangat membantu kamu supaya bisa berpidato dengan baik nantinya.

Tujuan Pidato

contoh pidato bahasa jawa

Beberapa tujuan orang melakukan pidato yaitu di antaranya adalah:

1. Menjadikan orang lain senang terhadap apa yang kita sampaikan dalam berpidato. Denganseperti itu, maka orang yang mendengarkan pidato kita semakin mudah untuk memehami apa yang sedang kita bicarakan pada pidato.

2. Untuk mempengaruhi orang lain yang mendengarkan pidato kita, agar mau mengikuti apa yang sudah kita sampaikan pada pidato.

3. Memberikan pemahaman atau Informasi terhadap orang lain yang mendengarkan pidato.

Contoh Pidato Bahasa Jawa

contoh pidato bahasa jawa

Ketika kamu diminta untuk menyampaikan pidato berbahasa Jawa, kamu perlu memperhatikan objek yang dituju, sehingga pesan pidato dapat tersampaikan dengan baik.

Berikut ini terdapat beberapa referensi pidato bahasa Jawa dalam berbagai tema. Kamu bisa memilih topik yang cocok untuk disampaikan di acara yang sesuai.

1. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Lingkungan

[su_box title=” Pidato Bahasa Jawa Tentang Lingkungan “]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Bupati
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu para tamu

Monggo kita sesarengan njunjungaken puji syukur marang Gusti Allah SWT amargi sampun maringi berkah lan karunia, saengga kita saged makempal sesarengan ing papan menika kanti sehat wal afiat.

Ing papan menika, kawulo badhe nyampeaken sesorah bab lingkungan kagem mengeti Hari Lingkungan Sedunia.

Akhir-akhir menika, kita ngraosaken lingkungan ingkang mboten sami kaliyan lingkungan mangsa kita nom.

Minggahipun toya segoro ugi tambahipun panas wonten lingkungan ingkang kasebat pemasana global menika contonipun dampak lingkungan ingkang sampun rusak amargi polah manungsa.

Ingkang nyebabken pemanasan global inggih menika ngagem listrik ingkang luwih, mboten wonten wit-witan ing papan rame, polusi saking motor lan mobil, ugi kahanan hutan ingkang sampun rusak.

Mula, ayo kita sedaya padha njaga lingkungan supados saged dinikmati para generasi enom.

Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten kalepatan atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalilh, kula nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb[/su_box]

2. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Narkoba

[su_box title=” Pidato Bahasa Jawa Tentang Narkoba”]

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa ta’ala ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya. sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dhumateng nabi muhammad sholallohualaihi wassalam, lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangkih amin.

Bapak ibu serta kaca-kanca ingkang kinurmatan. Wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahaya dipunagem narkoba sarta obat-obatan ingkang dipun larang.

Kito sedoyo sampun katerangaken barito ing pawartos tivi sok sintena ingkang ginaaken narkoba bagi dingin bahayanipun narkoba kolo wau.

Sawisipun badhe ngrisak badan, kasehatan lan pikiran boten saged dicekek lan sanes-sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya.

Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ojo sepisan-pisan ngginakaken narkoba lan obat-obatan terlarang meningkat.

Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak lan ibu kanca-kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umatipun ingkang becik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.[/su_box]

3. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Kesehatan

[su_box title=” Pidato Bahasa Jawa Tentang Kesehatan”]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu pengurus Puskesmas Dinirejo

Saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem mengeti Dinten Kesehatan, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, Allah SWT, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing papan menika kita sedaya saged sesarengan makempal kanthi raharja mboten kirang satunggal menapa.

Kula ugi ngaturaken agenging panuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun nglonggaraken wekdal kersa rawuh undangan kagem mengeti dinten kesehatan ing papan puskesmas Dinirejo menika.

Samenika, papan lan lingkungan kita sampun kathah tercemar amargi sampah. Menawi sampah kasebat mboten diolah kanthi bener, masyarakat ingkang wonten ing papan menika saged kena penyakit.

Mula kagem njaga resikipun papan panggonan, kerja bakti marang keluarga lan warga kampung saged diuri-uri.

Menawi lingkungan papan panggonan lan lingkungan kampung saged resik, penyakit nular mboten bakal wonten.

Mekaten pidato saking kula. Menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih panjenengan, kula nyuwun pengapunten.

Wassalamualaikum wr.wb[/su_box]

4. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Kemerdekaan

[su_box title=” Pidato Bahasa Jawa Tentang Kemerdekaan “]

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Ingkang kinurmatan bapak rt 03 rw 07. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang minulya saha para murid wedok ingkang kula tresnani lan kono bank akan.

Langkung sepindah sumonggo kita panjatkan puja lan puji syukur maha agung pan sampun paring kasehatan marang kita sedaya saengga kita saget makempal wonten acara punika tanpo alangan pinunggalanipun. Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh malam tirakatan indonesia kaping 67.

Bapak ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Kita sedaya kados sampun mangertosi sesarengan bilih rikala tanggal 17 agustus 1945 indonesia mbiyawaraaken kamardhikan

Para pemimpin bangsa kita punika wusananipun kasil maosaken teks proklamasi.

Bapak-ibu ingkang minulya, panjenengan sedaya kasamaraning menika yoiku saperlu tirakatan. Serta sesarengan nyenyuwun marang gusti allah supados nagari indonesia salajenipun langkung sae tinimbang sakderengipun merdheka.

Bapak-ibu sumangga kamardhikan menika isi campuran ugi watak nasionalisme kita ketandur ing manah.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken. Wonten kelepatanipun kula nyuwun agungen pangapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.[/su_box]

5. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

[su_box title=” Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan “]

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Para bapak ibu serta secara sedaya ingkang kinormatan. Ten dalem dinten ingkang dan iki monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur dhumateng gusti ingkang maha agung.

Maringi nikmat lan rahmat sahinggo ing wekdal punika kita sedaya saget kempal ten meriki panggenan kaperlu ngengeti pendidikan nasional

Sanget perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah kita bangsa indonesia dan dalam kitabipun undang-undang dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kagem sedoyo wargo milahi umur pitung tahun.

Uga meniko kito sumerap ing dalem agami kita islam ingkang sampun lami ngantos pinten pinten 4 meniko.

Wekdal nabi tasih gesang nempel wonten program utawi perintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku dipa sepatu sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan di sepatu mobilio ingkang apa kang sedya.

Boten dados umat ingkang bodoh. Menika uga kado pengendakane nabi dalam riwayat ibnu abdil barr.

Golek ilmu iku senajan ing negeri cina. Samen terne golek ilmu menika lampu di wajibno ingatasi saben-saben umat islam.

Lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kagem para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku.

Poro hadirin ingkang kinurmatan. Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kito sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu.

Nopo niku arupi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

Cukup sementen ingkang saged kula aturaken, bokbilih wonten kalepatan kula nyuwun agungeng pangapura.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.[/su_box]

6. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

[su_box title=” Pidato Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti “]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala SMP Pinawengi
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu SMP 2 Bojonegoro

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMP 2 Bojonegoro

Sepisan sumangga kita ngaturaken agunging panuwun dhumateng Alloh SWT, saengga wonten titi wanci punika kita saget muwajahah ing papan menika tanpa alangan.

Sholawat lan salam mboten kasupen tansah kita kunjukaken dumateng nabi panutan kita nabi agung Muhammad SAW.

Bapak Ibu saha kanca-kanca ingkang kinurmatan, Keparenga kula, Amalia, ing wekdal menika ngaturaken sekedhik irah-irah babagan budi pekerti tumrap kita sedaya konjuk nguri-uri budaya jawi wiwit ngalaksanakaken unggah ungguh utawi budi pekerti kanthi sae saestu supados urip bakal ayem, tentrem, saha bagya.

Para rawuh ingkang satuhu bagya mulya, unggah ungguh ing wekdal menika sejatosipun sampun mrihatinaken.

Mila, kita kedah sami-sami sinau babagan unggah ungguh tumrap tiyang sepuh, sesepuh, saha saking Bapak Ibu guru. Cekap semanten atur saking kula. Menawi kathah kalepatan saha kekiranganipun nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatu.[/su_box]

7. Contoh Pidato Bahasa Jawa Hari Kartini

[su_box title=” Pidato Bahasa Jawa Hari Kartini “]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala SMP Budi Luhur
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu SMP Budi Luhur

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMP Budi Luhur

Saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem mengeti Dinten Kartini, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, Allah SWT, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing papan menika kita sedaya saged sesarengan makempal kanthi raharja mboten kirang satunggal menapa.

Kula ugi ngaturaken agenging panuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun nglonggaraken wekdal kersa rawuh undangan ingkang sampun lumantar dhumateng panjenengan sedaya.

Sampun kita mangertosi Raden Ajeng Kartini miyos nalika tanggal 21 April ing Jepara taun 1879.

Pramila saben tanggal 21 April kita pangeti dinten miyosipun Raden Ajeng Kartini lan perjuanganipun ingkang sampun ngangkat drajatipun wanita ngantos saged sami kaliyan drajating priya.

Para wanita Indonesia tansah wonten ing pingitan ing jaman rumiyin, saengga mboten dipun keparengaken sekolah, mboten kepareng gadhah padamelan sami kaliyan priya.

Kita saged mirsani samenika para wanita sampun sami drajatipun kaliyan kaum priya, saged makarya lan saged nerusake pendidikan. Sampun kathah wanita ingkang gadhah amanah ing jabatan penting, contonipun dados pemimpin.

Menawi para priya saged sinau ing pawitan luhur, wanita kedah dipun parengaken supados mboten naming ing pawon.

Pamung menika ingkang saged kula aturaken, mboten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun, dhumateng para rawuh ingkang sami nyengkuyung pangetan dinten Kartini.

Menawi anggen kula matur wonten kalepatan saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.[/su_box]

8. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan

[su_box title=” Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan “]

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh

Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken.

Monggo kito panjataken dalemipun gusti allah ingkang maha agung. Awit ing wekdal menika kita taksih diparingi pinaringan sehat sahinggo ing dalem punika kita saged makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat.

Kula minangka wakil saking kelas 6 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya.

Ahmad jaya katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco-konco saengga kula lan konco-konco saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula kaliyan konco-konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk pinwales saking gusti allah ingkang maha kuasa.

Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Boten kasupen kulo kalian konco-koncoku kula nyuwun pangapunten. Dalam menikah pernah asring kagem bapak-ibu guru saiki bapak ibu guru duka lan kuciwa.

Alat saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani panggalih panjenengan bapak ibu guru sedaya.

Dumateng bapak utawi Ibu guru serta adi-adi sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang boten aringan rahmat saha barokahing gusti Allah SWT.

Wasana cekap sematen ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.

Wassamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.[/su_box]

9. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Sumpah Pemuda

[su_box title=” Pidato Bahasa Jawa Tentang Sumpah Pemuda “]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Ketua Pemuda Kampung Klayaran
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Kampung Klayaran ingkang sampun rawuh
Ingkang kula tresnani, rencang-rencang sedaya

Puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, amargi ing wekdal menika kita taksih pinaringan rahmat saengga kita saged makempal wonten acara pengetan dinten Sumpah Pemuda kanthi pinaringan karaharjan. Kula Amarila, ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu ingkang sampun rawuh ing pawiyatan menika.

Bapak Ibu sarta sedherek ingkang kula urmati, kados sampun kita mangertosi bilih rikala 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia nglaksanakaken Sumpah Pemuda.

Para pemuda saking kathah wilayah saking Indonesia ngaturaken sumpah kagem niteni menawi para pemuda ugi gadhah semangat kagem njagi NKRI.

Sumpah Pemuda ingkang kawujud deklarasi dados tanda menawi semangat njagi kesatuan NKRI mboten namung wonten tiyang sepuh kemawon, nanging ugi tiyang nom. Isi sumpah pemuda inggih menika:

“1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia
3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia”

Mugi-mugi isi sumpah pemuda menika saged dados diamalke kagem Indonesia ingkang luwih becik. Cekap semanten atur kula. Menawi wonten kalepatan, kulanyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb.[/su_box]

10. Contoh Pidato bahasa Jawa Tentang Nasionalisme

[su_box title=” “]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko.

Saderek-saderek sedanten……..

Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta” Indonesia.

Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius……..

Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten……..

Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyo-budoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae……..

Saderek-saderek sebongso lan setanah air……….

Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan

Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten.

Matur suwun kulo sampekaken…

Wassalamualaikum wr.wb[/su_box]

Demikian contoh pidato bahasa jawa yang dapat kami sampaikan. Semakin lama kamu berlatih, maka semakin terbiasa dan tidak kaku ketika menyampaikan pidato tersebut di depan umum.

Cobalah untuk meminta teman atau orang sekitar menilai penampilanmu sekaligus memberi masukan. Jangan lupa untuk kunjungi selalu website haidarmusyaffa.com dan sampai jumpa 🙂

Contoh Greeting Card Happy Wedding

Contoh Greeting Card Happy Wedding  Kartu memang seringkali menjadi salah satu bagian penting untuk disertakan dalam sebuah acara pernikahan atau hadiah kejutan pada hari...
haidar
3 min read

12+ Contoh Puisi Pendek Tentang Ayah

Contoh Puisi Pendek Tentang Ayah Sosok ayah sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang anak, karena seorang ayah harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak. Bagaimana...
haidar
7 min read

Contoh Puisi Pendidikan

haidar
7 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *